ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MAXIMUM IMAGE BV

1.       Door het overmaken van een bestelling gaat de koper zonder voorbehoud akkoord met deze algemene betalingsvoorwaarden. Partijen komen derhalve overeen dat hun wederzijdse rechten en plichten worden geregeld door onderhavige algemene voorwaarden. De verkoper verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voorkomend op geschriften van de kant.” De Klant kan derhalve diens eigen algemene voorwaarden niet inroepen tegen de verkoper.

2.       (2) ledere betwisting moet aan de verkoper bij aangetekend schrijven worden toegestuurd binnen de 8 dagen na de ontvangst van de goederen, zo niet worden de goederen verondersteld definitief aanvaard te zijn.
(b) Betwistingen nopens een verborgen gebrek moet aan de verkoper bij aangetekend schrijven worden toegestuurd binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek.

3.       De koper die na de ondertekening van de bestelbon alsnog zijn bestelling wenst te annuleren dient dit aangetekend te doen binnen de 8 dagen te tekenen vanaf de ondertekening van de bestelbon. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten beloop van 15% van de waarde van de bestelling.

4.       De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.       Alle facturen zijn op de zetel van de verkoper betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum tenzij expliciet en geschreven anders werd bedongen. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag. De verzending van de factuur geld als aanmaning tot haar betaling.

6.       Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag een verwijlinterest verschuldigd zijn en dit van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W. De toepasselijke intrestvoet is deze zoals bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de klant geen handelaar is.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00) als schadebeding.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

7.       Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder order of lopend contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding In hoofde van de klant.

8.       De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.

9.       Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling do verkoper het recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die zij zouden hebben ten aanzien van de klant. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag en evenmin is de klant gerechtigd zijn opeisbare schuld te compenseren met enige vordering die hij zou hebben op de verkoper.

10.   Indien er bij de verkoper op enig moment twijfels rijzen omrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaand betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en/of geplaatst. Indien de klant weigert om op dit verzoek In te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals bepaald in het hiernavolgend artikel.

11.   EIGENDOMSVOORBEHOUD
Onverminderd het risico van de Kant met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, Intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Ondanks onderhavig eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de verkochte goederen aan de klant werden geleverd. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de klant zijn overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; en zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper. De klant verbindt zich ertoe om de verkoper onmiddellijk ik via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelogd. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te staan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. Ingeval de betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, is de verkoper zonder enige gerechtelijke tussenkomst gerechtigd en door de klant daartoe onherroepelijk gemachtigd om de geleverde goederen weg te halen bij de klant op kosten van de klant, onverminderd de toepassing van deze algemene voorwaarden.

12.   De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen In geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In dat geval zal door de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de totale koopsom, zelfs meer indien de bewezen schade groter is.

13.   De koper verbindt er zich toe de verkoper onmiddellijk te verwittigen — dit op straffe van schadevergoeding — van elke beslag welke door een derde zou gelegd worden, Hij verbindt er zich tevens toe de verkoper in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht de koopwaren terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten de lokalen te betreden en alle kosten te dragen van het wegnemen van de koopwaren. Tevens verbindt hij zich ertoe de naam van desgevallend derde verkrijger op eenvoudig verzoek aan de verkoper mee te delen.

14.   Het is de koper verboden de koopwaren te wijzigen om op het even welke wijze en andere verpakkingen of merken te gebruiken dan deze van de verkoper. Het is de koper verboden de modellen van de verkoper na te bootsen, toe te laten na te bootsen of op om het even welke wijze de nabootsing ervan mogelijk te maken.

15.   De uitgifte van handelspapieren en/of van al of niet geaccepteerde wisselbrieven, voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten, zullen geen wijziging aan huidige algemene voorwaarden meebrengen. In alle gevallen zullen inzonderheid ook de boven- en onderstaande artikelen volledig van toepassing blijven.

16.   De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

17.   Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de ratione materiae bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Rechtbank van koophandel te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de Vrederechter van het kanton te Zelzate zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

 

Extra nuttig om weten: 

-          Meer of minder levering kan bij bepaalde projecten van toepassing zijn. Dit zal uw contactpersoon op projectbasis op voorhand vermelden. Bij akkoord zijn de op dat moment gecommuniceerde voorwaarden geldend wat betreft een meer of minder levering.

-          Een proefdruk of visuele representatie is van groot belang om met de nodige aandacht bekeken te worden door de koper. Wanneer deze is goedgekeurd voor productie is daar niet meer van af te wijken.

-          Een kleurverschil binnen eenzelfde merk is in sommige gevallen mogelijk. Zij het in beperkte mate.

-          Kleuren op een scherm zijn nooit representatief en kunnen verschillen per scherm.

-          PMS kleuren (of PANTONE kleuren) zijn de beste manier om uw kleuren consistent over al uw druk werk te laten terugkomen. Echter is het nooit 100% exact, dit ook omdat de ondergrond van het drukwerk voor een afwijking kan zorgen.

-          Indien de klant een PMS-kleur wenst te gebruiken, maar dit niet kan opgeven en Maximum Image de kleur moet bepalen gaat de klant akkoord met het door ons gekozen kleur.

-          Bij transfer druk is het mogelijk dat de drukplaat bij de levering nog zichtbaar is. Dit is geen reden tot klacht aangezien dit deel uitmaakt van het drukproces. Echter doen wij er alles aan om dit zoveel mogelijk te vermijden. Een oplossing kan zijn om de kleding eerst eens te wassen na ontvangst.